Szkoła Podstawowa w Zalasiu

RODO - dla rodziców

Drodzy rodzice!

     W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania danych osobowych Państwa i Państwa dzieci i o przysługujących w związku z tym prawach.

     Administratorem Państwa danych osobowych oraz Państwa dzieci przetwarzanych w Szkole Podstawowej w Zalasiu jest: DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Zalasiu.

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w obszarze działania szkoły, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: iod@mazovia.pl
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych jak również zadań ustawowych określonych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2014r. Prawo oświatowe oraz Ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: - organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; - inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych ze szkołą, przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalasiu.
  5. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  6. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia: - prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; - prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne; - w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych; - w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny.
  8.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa w Zalasiu

Zalas 1
07-438 Zalas

Mapa dojazdu

Sekretariat

tel: 29 77 25 228
      29 77 25 221
e-mail: zs.sekretariat@wp.pl

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.