Szkoła Podstawowa w Zalasiu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

      Szkoła Podstawowa w Zalasiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1.
      Celem publikacji Deklaracji dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Szkoły Podstawowej w Zalasiu. Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: spzalas.isq.pl

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2016-06-28
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

 1. Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
 2. Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.
 3. Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.
 4. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 5. Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracowników Szkoły Podstawowej w Zalasiu.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej: zs.sekretraiat@wp.pl  Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu: 29 77 25 228. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

koordynator: Danuta Gwiazda

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Szkoła Podstawowa w  Zalasiu powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa w Zalasiu zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa w Zalasiu odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej w Zalasiu znajduje się pod adresem:

Zalas 1, 07-438 Zalas

 1. Opis dostępności wejścia do budynku.

Budynek posiada cztery wejścia.

 • wejście główne (na parter budynku)
 • wejście  dolne (przez niski parter)  
 • wejście boczne  (od strony sali gimnastycznej). Wejście  od strony sali gimnastycznej  umożliwia podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • wejście z poziomu terenu bez przeszkód architektonicznych umożliwia winda zewnętrzna znajdująca się od północnej części budynku

Budynek jest wielokondygnacyjny, przemieszczanie między poziomami osobom na wózkach inwalidzkich umożliwia winda. Korzystanie z windy odbywa się za pomocą karty magnetycznej, po którą należy wcześniej zgłosić się telefonicznie pod nr tel. 29 77 25 228. Upoważniony pracownik niezwłocznie przekaże kartę do obsługi windy.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

Na każdej kondygnacji budynku jest dostępna toaleta dla osób na wózkach inwalidzkich.
Wewnątrz budynku (łącznik między salą gimnastyczna a szkołą) zastosowano rozwiązanie architektoniczne (podjazd, poręcze) umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 1. Przed budynkiem szkoły znajduje się parking, z którego mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
   
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
   
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego. W przypadku zgłoszenia  potrzeby osobistego kontaktu z  tłumaczem języka migowego, w ciągu 3 dni szkoła zapewnia taką usługę.

Dane teleadresowe:
Szkoła Podstawowa w Zalasiu
Zalas1, 07-438 Zalas
adres e-mail: zs.sekretariat@wp.pl
nr tel.: 29 77 25 228 (sekretariat).

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa w Zalasiu

Zalas 1
07-438 Zalas

Mapa dojazdu

Sekretariat

tel: 29 77 25 228
      29 77 25 221
e-mail: zs.sekretariat@wp.pl

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.