Szkoła Podstawowa w Zalasiu

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z  w  art.  13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych ) RODO informuje się, że:

1.  Administratorem  danych  osobowych  uczniów  oraz  ich  rodziców  (prawnych  opiekunów)  jest Szkoła Podstawowa w Zalasiu, Zalas 1, spzalas@gminalyse.pl  Tel: 29 77 25 228

2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować  w sprawach dotyczących ochrony danych: Iwona Parzych,  iod.szkola@gminalyse.pl

3.  Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

* wypełniania  obowiązków  prawnych  ciążących  na  administratorze  w  związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zapewnienia  bezpieczeństwa  w  trakcie  zajęć.  Podstawą  prawną  dla  przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

* promowania  osiągnięć  szkoły  oraz  jej  uczniów,  uczestniczenia  w  życiu  szkoły, organizacji zajęć pozaszkolnych,  konkursów,  zawodów  i  ich  dokumentowania,  oraz  utrwalania pozytywnego  wizerunku  szkoły i  innych  czynności  przetwarzania  związanych z działaniami szkoły, nie ujętych w ust. 3 lit. a powyżej - na podstawie wyrażonej zgody, w oparciu o art. 6 ust 1 lit. a RODO. 

4.  Przetwarzane  dane  osobowe  mogą  być  przekazywane  jedynie  podmiotom  upoważnionym przepisami  prawa  oraz  zaufanym  podmiotom  współpracującym  z  administratorem  w  zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania szkoły.

5. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  wskazanych  celów przetwarzania, tj.:

* w  zakresie  wypełniania  obowiązków  prawnych  ciążących  na  szkole  -  zgodnie z wymogami określonymi w źródłach prawa;

* w zakresie przetwarzania objętego zgodą – przez czas obowiązywania zgody lub przez  okres 10 lat jeśli  czas nie został w zgodzie określony.

6.  Podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 3 lit. a, czyli związanym   z wypełnieniem obowiązku szkolnego, wynika z przepisów prawa i jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

7.  Dobrowolna  zgoda,  wyrażona  w  odniesieniu  do  wskazanych  celów  przetwarzania  osobnym oświadczeniem, może być w każdej chwili wycofana. Cofnięcie zgody pozostaje
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

8.  Posiada  Pani/Pan  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  danych  osobowych,  ich sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  wniesienia  sprzeciwu  wobec  ich przetwarzania, tworzenia ich kopii jeśli to technicznie możliwe, oraz  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  z  siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

MONITORING W SZKOLE - KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

      W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach monitoringu, obowiązującego na terenie szkoły.

 1. Administratorem systemu monitoringu oraz pozyskanych w systemie monitoringu danych  osobowych jest Szkoła Podstawowa w Zalasiu, 07-438 Zalas.

 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Iwona Parzych   iod.szkola@gminalyse.pl

 3. Zbieranie danych osobowych w systemie monitoringu odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia szkoły.

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest art. 6 ust. 1 pkt. c RODO,  oraz art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe.

 5. Dane osobowe pozyskane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane do 30 dni.

 6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych
  z jej wizerunkiem, sprostowania, żądania usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania.

 7. Obszar monitorowany obejmuje budynek szkoły, korytarze  oraz teren wokół budynku.

 8. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)
  lub organizacji międzynarodowej.

 10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 11. Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia. Oznacza to, że rejestracja wizerunku w systemie monitoringu jest konieczna w przypadku wejścia na teren budynku Szkoły.

 12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa w Zalasiu

Zalas 1
07-438 Zalas

Mapa dojazdu

Sekretariat

tel: 29 77 25 228
      29 77 25 221
e-mail: zs.sekretariat@wp.pl

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.