Szkoła Podstawowa w Zalasiu

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Zalasiu

1.UZASADNIENIE PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
oraz
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZALASIU
(na lata 2019 - 2024)

1.1. UZASADNIENIE PRZYSTĄPIENIA  DO  KONKURSU

1.2.KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZALASIU (na lata 2019 - 2024)

                                                                                                                                      

1.1. UZASADNIENIE   PRZYSTĄPIENIA  DO  KONKURSU

     Nazywam się Danuta Gwiazda. Zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalasiu, ponieważ uważam, że dzięki posiadanym kwalifikacjom, doświadczeniu zawodowemu oraz cechom osobowości będę mogła dobrze realizować zadania, które stoją przed dyrektorem szkoły. W Szkole Podstawowej w Zalasiu pracuje od 1982 roku. Obecnie pracuję dwudziesty rok na stanowisku dyrektora szkoły. Wciąż jednak mam nowe pomysły na działania i zadania, których realizacja przyczyniłaby się do poprawy jakości pracy, funkcjonowania i rozwoju szkoły.

   Posiadam wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Ukończyłam wiele różnych form doskonalenia zawodowego. Najbardziej cenię sobie kursy Dyrektor jako lider w procesie tworzenia nowoczesnej szkoły w ramach projektu Akademia Profesjonalnego Nauczyciela, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zdobyta  wiedza i umiejętności  wzbogaciły   mnie o wiele   innowacyjnych i   kreatywnych pomysłów, które wykorzystuję w codziennej pracy, zarządzając szkołą.

   Znam szczegółową specyfikę szkoły, mam doskonały kontakt z nauczycielami, uczniami i rodzicami. Pomyślnie układa się moja współpraca z organem prowadzącym szkołę, z organem nadzorującym pracę szkoły oraz instytucjami wspomagającymi pracę szkoły. Dotychczasową pracę na stanowisku dyrektora szkoły uważam za okres niezwykle cenny i udany.

   Przytoczę kilka najważniejszych zadań, inicjatyw  z zakresu wzbogacania warunków  lokalowych oraz wyposażenia szkoły, które udało mi się zrealizować w okresie sprawowania przeze mnie funkcji dyrektora szkoły.

Sukcesy osiągnięte dzięki właściwej współpracy z organem prowadzącym szkołę:

 • oddanie do użytku nowego budynku szkoły  – 2002 r.
 • realizacja projektów związanych z pozyskaniem przez szkołę trzech pracowni komputerowych: współfinansowanych ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz funduszy unijnych: 1 pracownia dla szkoły podstawowej, 1 pracownia na potrzeby gimnazjum oraz 1 ICIM w bibliotece szkolnej (Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej) – w latach 2000- 2010
 • oddanie do użytku sali gimnastycznej, wyposażenie w sprzęt sportowy oraz niezbędne urządzenia sportowe – 2009 r.
 • modernizacja części mieszkalnej budynku szkoły z funduszy unijnych na potrzeby szkoły oraz lokalnej społeczności, tj. urządzenie ośrodka przedszkolnego, izby regionalnej, siłowni, świetlicy -2010 r.
 • plac zabaw dla dzieci -2010 r.
 • monitoring wizyjny w szkole – 2008 r.
 • miejsce zabaw dla dzieci – z projektu rządowego „Radosna Szkoła” – 2010r.
 • dofinansowanie internetowej sieci bezprzewodowej w budynku szkoły – 2013-2014
 • zakup laboratorium językowego do nauki języków obcych – 2014r.
 • zakupy pomocy dydaktycznych na potrzeby uczniów  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ,w tym zakup tablicy interaktywnej – 2012 - 2018
 • zakup nowych pomocy dydaktycznych, wyposażenia, mebli: na świetlicę, stołówkę oraz dwóch sal  przedszkolnych - lata 2012 -  2018
 • zakup nowej kserokopiarki kolorowej - 2018r.
 • oddanie do użytku nowego ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci  -2018r.
 •  dofinansowanie wyposażenia sal lekcyjnych w laptopy, projektory multimedialne, telewizory z dostępem do Internetu – 2014 - 2018

Kilka przykładów  wzbogacania bazy lokalowej szkoły, dzięki  inicjatywom  zrealizowanym we współpracy z rodzicami:

 • praca społeczna przy budowie szkoły, pozyskanie sponsora materiałów budowlanych, praca społeczna i pomoc finansowa przy urządzaniu i wyposażaniu nowego budynku szkoły i sali gimnastycznej, urządzenie  boiska, pomoc w zagospodarowaniu terenów zieleni wokół szkoły, pomoc finansowa przy zakupie środków audiowizualnych. Pomoc finansowa oraz rzeczowa  odbywa się w każdym roku szkolnym w miarę możliwości finansowych Rady Rodziców i jest uzależniona  od potrzeb szkoły w danym roku szkolnym.

  Inne przykłady :

 • w ramach współpracy z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łysych szkoła była realizatorem usług z Programu Integracji Społecznej. Dzięki tej współpracy baza szkoły wzbogaciła się o: magnetofony CD/MP3, mikroporty, mikrofony bezprzewodowe, pamięci przenośne, sprzęt sportowy,  stroje dla dziewcząt i chłopców do nauki tańca, stroje dla młodszych dzieci  do układów tanecznych, choreografii ,itp.
 • współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Łysych w ramach realizacji projektów unijnych  zaowocowała coroczną organizacją akcji „Polska biega”. Dzięki organizacji tej imprezy w plenerze szkoła pozyskała m.in. przenośny sprzęt nagłaśniający, banery akcji, pawilon składany.  Kilkudziesięcioletni staż pracy zawodowej pozwolił mi doskonale poznać środowisko uczniowskie oraz potencjał nauczycieli .W ostatnich latach poszerzałam wiedzę i umiejętności informatyczne oraz z zakresu prawa oświatowego. Wdrażanie reformy oświaty (m.in. likwidacja gimnazjum, przekształcenie Zespołu Szkół w Zalasiu w szkołę podstawową, wdrażanie nowej podstawy programowej, tworzenie dokumentacji  prawa wewnątrzszkolnego) wymagało również ciągłego doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej. W tym celu angażowałam również nauczycieli do uzupełniania kwalifikacji zawodowych, zgodnych z potrzebami szkoły. W trakcie mojej kadencji na stanowisku dyrektora, uczniowie szkoły odnieśli wiele sukcesów edukacyjnych: np. w konkursach literackich, recytatorskich, językowych, plastycznych, artystycznych, ekologicznych i sportowych.                                                                                                                                     

   Udział w konkursie na dyrektora szkoły Podstawowej w Zalasiu traktuję jako poważne wyzwanie. Mijająca, długoletnia kadencja obfitowała w różnorodne przedsięwzięcia nie tylko inwestycyjne, ale udało się także realizować wiele innych inicjatyw edukacyjnych, projektów o charakterze dydaktyczno - wychowawczym, profilaktycznym, sportowym. Udało się to wszystko zrealizować dzięki owocnej współpracy i przychylności władz oświatowych, pracowników szkoły, współpracy z rodzicami naszych wychowanków. Podejmując tak ważną decyzję o przystąpieniu do konkursu na stanowisko dyrektora zdaje sobie sprawę z ponoszenia odpowiedzialności za całokształt  funkcjonowania szkoły.

1.2 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZALASIU ( na lata 2019-2024)

   W bieżącym roku szkolnym w Szkole Podstawowej w Zalasiu funkcjonują: dwa oddziały przedszkolne: jeden dla dzieci 3-4 - letnich  oraz jeden dla dzieci 5-6 - letnich, osiem oddziałów szkoły podstawowej, jeden oddział gimnazjalny. Łącznie do szkoły uczęszcza 178 dzieci i uczniów z następujących miejscowości : Zalas, Piątkowizna, Wyżega, Klenkor, Łączki, Antonia, Wejdo. Szkoła ma status  szkoły publicznej. Około 40 % uczniów jest dowożona do szkoły przez rodziców lub dojeżdża autobusem szkolnym.

    Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły oparta została na dotychczasowym dorobku szkoły i możliwościach bazowych szkoły oraz kadrowych placówki. Uwzględnia także przepisy prawa oświatowego, dokumenty wewnątrzszkolne: Statut szkoły, Program wychowawczo- profilaktyczny, wnioski z pracy szkoły oraz sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły. Chciałabym zachować pewne kierunki działań, wprowadzając jednocześnie własne pomysły. Mam świadomość szczególnej odpowiedzialności z tytułu pełnienia funkcji dyrektora. W swojej pracy będę dbała o:

 • ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki, wspieranie rozwoju ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określanie drogi dalszej edukacji
 • realizację kierunków polityki oświatowej państwa,
 • tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku,
 • właściwy klimat sprzyjający uczniom, nauczycielomi rodzicom.

BAZA SZKOŁY

Na bazę lokalową szkoły składa się: budynek szkoły połączony łącznikiem z salą gimnastyczną. Szkoła mieści się w nowym, jednopiętrowym budynku oddanym do użytku w 2002r. Posiada następujące pomieszczenia do dyspozycji uczniów:

 • 10 sal lekcyjnych, w tym :1 pracownia informatyczna i 1 pracownia językowa
 • świetlica szkolna 
 • biblioteka wraz z centrum multimedialnym
 • stołówka,
 • 2 sale do zajęć przedszkolnych
 • salka do zajęć rewalidacyjnych
 • plac zabaw

  Wszystkie sale lekcyjne posiadają dostęp do Internetu, w tym osiem sal wyposażonych jest w laptopy lub komputery stacjonarne oraz projektory multimedialne, jedna sala wyposażona jest w tablicę interaktywną.

  Najważniejszym zadaniem do realizacji w najbliższym czasie z tego obszaru działania szkoły będzie budowa windy zewnętrznej przy szkole. Z uwagi na to, iż obecnie uczęszcza do szkoły dwóch uczniów niepełnosprawnych , którzy korzystają z wózków inwalidzkich, inwestycja jest niezbędna. Podjęłam w tym roku szkolnym  wiele działań w tym zakresie. Mam głęboką nadzieję, że inwestycja zostanie zrealizowana  i ułatwi codzienny pobyt tym uczniom w przestrzeni szkolnej.

   Drugim priorytetowym zadaniem z zakresu wzbogacania bazy szkoły jest potrzeba zakupu nowej pracowni komputerowej lub modernizacja istniejącej. Z uwagi na ciągły postęp i rozwój technologii informacyjno - komunikacyjnych  konieczny jest zakup nowych komputerów, aby można było wykorzystywać na lekcjach nowoczesne narzędzia TIK. Podjęłam również działania w tym kierunku, a mianowicie złożyłam wniosek o dofinansowanie  pracowni informatycznej ze środków  województwa mazowieckiego (kwiecień 2019r.).

KADRA PEDAGOGICZNA

W szkole zatrudnionych jest 20 nauczycieli , łącznie z dyrektorem, w tym 16 nauczycieli  pełnozatrudnionych oraz 4 nauczycieli  pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wszyscy posiadają wykształcenie wyższe magisterskie oraz kwalifikacje do nauczania co najmniej 2-3 przedmiotów. Dominującą  grupę stanowią nauczyciele dyplomowani z wieloletnim stażem pracy oraz doświadczeniem zawodowym. Nauczyciele kontraktowi i mianowani , którzy stanowią zdecydowaną mniejszość (5 osób) są również zaangażowani w swoją pracę, podejmują szereg inicjatyw, chętnie się dokształcają oraz zdobywają kolejne szczeble awansu zawodowego.

MISJA SZKOŁY

   Nasza szkoła stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia. Wyposaża w odpowiednią wiedzę , kształtuje umiejętności  i twórcze postawy , rozwija zainteresowania , motywuje do rzetelnej i systematycznej pracy. W swych działaniach kieruje się dobrem ucznia , jego możliwościami i predyspozycjami. Szkoła ukazuje właściwe wzorce zachowań międzyludzkich, uczy koleżeństwa przyjaźni i szacunku dla drugiego człowieka. Kształci postawy patriotyczne przejawiające się w poczuciu silnej więzi  emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, regionem, jego historią i tradycją. Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu, troszczy się o bezpieczeństwo i zdrowie, uwrażliwia na piękno świata , budzi szacunek dla środowiska naturalnego. Pragniemy przygotowywać uczniów do podejmowania właściwych  decyzji, samodzielnego myślenia, aktywnego udziału w życiu społecznym. Staramy się o to, aby uczniowie w szkole czuli się bezpiecznie, czerpali radość ze zdobywanej wiedzy,
a rodzice czerpali radość  z rezultatów naszej współpracy.   

WIZJA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa w Zalasiu to szkoła:

 • nowoczesna, przyjazna, przygotowująca uczniów do samodzielnego funkcjonowania w otaczającym świecie jest miejscem, w którym uczeń w atmosferze bezpieczeństwa, wzajemnego szacunku
 • i zrozumienia oraz wsparcia ze strony nauczycieli  i rodziców  nabywa wiedzę, a także umiejętności niezbędne  do dalszego kształcenia.

Priorytetem naszej szkoły jest przestrzegania wszelkich zasad, które właściwie  kształtują osobowość młodego człowieka oraz przygotowują go do odnoszenia sukcesów  w nauce i w życiu na miarę jego możliwości.

DZIAŁANIA W OBSZARZE DYDAKTYCZNYM

   Głównym celem pracy edukacyjnej jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia. Zadaniem szkoły jest wyposażenie ucznia w wiedzę  i kompetencje, by był odpowiedzialnym, kreatywnym i wrażliwym człowiekiem, aby potrafił uczyć się przez całe życie . Szkoła ma zapewnić wysoki poziom procesu dydaktycznego , stwarzający każdemu uczniowi szansę rozwoju, umożliwiający osiąganie wysokich efektów dydaktycznych. Zadaniem dyrektora szkoły i główną funkcją szkoły jest organizowanie procesu dydaktyczno - wychowawczego. Niezwykle ważne jest , aby poruszać się w tym obszarze sprawnie i kompetentnie, podejmować działania z korzyścią dla rozwoju uczniów. Moimi priorytetami będą:

 • organizowanie i planowanie  procesów edukacyjnych sprzyjających uczeniu się
 • stwarzanie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez poszerzanie oferty edukacyjnej szkoły  np. organizowanie zajęć pozalekcyjnych  w formie kół zainteresowań, z uwzględnieniem potrzeb i uzdolnień uczniów
 • wdrażanie programów nauczania gwarantujących realizację podstawy programowej, z uwzględnieniem możliwości, potrzeb i aspiracji uczniów
 • podnoszenie efektów pracy dydaktyczno - wychowawczej  szkoły, wyników nauczania,
 • promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach
 • zwiększenie motywacji uczniów do nauki,
 • podnoszenie aspiracji i chęci dążenia do osobistych sukcesów,

Szczególną wagę chciałabym też nadać: wychowaniu patriotycznemu, popularyzacji czytelnictwa, rozwijaniu kompetencji informatycznych, kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych.                                                                                                                               

DZIAŁANIA W OBSZARZE:
WYCHOWAWCZYM, OPIEKUŃCZYM, PROFILAKTYCZNYM

   Ważne miejsce w codziennej pracy zajmują zagadnienia wychowawczo– profilaktyczne szkoły. Wynikają one z programu wychowawczo  - profilaktycznego  i mają na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Są ukierunkowane na wychowanie ucznia , który ma być człowiekiem uczciwym,  umiejącym żyć z innymi  i dla innych, który akceptuje siebie, ma poczucie własnej wartości  i jest odpowiedzialny za podejmowane decyzje. Najważniejsze działania szkoły z tego obszaru dotyczą   wspierania dzieci i młodzieży w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej, społecznej zgodnie z możliwościami uczniów. W realizacji zadań wychowawczych dążę do jednolitości oddziaływań rodziców i szkoły. Moimi priorytetami w tym obszarze będą:

 • uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych,  szanowanie tradycji rodzinnych, szkolnych i narodowych,
 • monitorowanie wypełniania obowiązku szkolnego, sytuacji wychowawczej uczniów
 • zapewnienie warunków do rozwoju samorządności  uczniów, wspieranie inicjatyw samorządu, aktywnego uczestnictwa  w życiu szkoły
 • wspieranie ucznia w budowaniu poczucia własnej wartości,
 • wspieranie w prawidłowym rozwoju
 • promowanie  nawyków zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i działań o charakterze proekologicznym
 • wdrażanie uczniów do zdrowego, bezpiecznego i wolego od nałogów stylu życia
 • dbanie o kultywowanie tradycji kurpiowskich
 • stała troska o zapewnienie życzliwej atmosfery opartej na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców,

DZIAŁANIA W OBSZARZE:
WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI  I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
  

   Działania naszej szkoły mają również na celu aktywizowanie społeczności lokalnej oraz promowanie wartości edukacji. Wszyscy bowiem zdajemy sobie sprawę, że dobrej jakości edukacja w szkole podstawowej to dobra inwestycja , a waga różnorodnych zadań, inicjatyw,  oddziaływań wychowawczych, edukacyjnych wymagają nieustannego starania i troski o wzrost jakości  pracy  placówki. Priorytetami  w  tym  obszarze będzie:

 • właściwa współpraca z organem prowadzącym szkołę, z organem nadzorującym pracę szkoły
 • współpraca z rodzicami oraz instytucjami wspomagającymi pracę szkoły
 • angażowanie rodziców do działań na rzecz szkoły
 • promowanie szkoły w środowisku lokalnym
 • organizacja uroczystości i  wydarzeń integrujących lokalną społeczność, np. kontynuowanie organizacji festynów rodzinnych, wieczorków poezji, uroczystości szkolnych z udziałem rodziców oraz gości
 • troska o tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły

DZIAŁANIA W OBSZARZE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

Moje działania w tym obszarze będą dotyczyły wypełniania podstawowych obowiązków dyrektora wynikających  z przepisów  prawa oświatowego. Dużo uwagi będę przywiązywała do:

 • sprawnego kierowania pracą szkoły i reprezentowania jej na zewnątrz
 • sprawowania nadzoru pedagogicznego
 • zapewnienia należytej opieki nad uczniami oraz stwarzania warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego
 • realizacji uchwał rady pedagogicznej
 • właściwej współpracy z organami szkoły,
 • nadzorowania realizacji podstawy programowej
 • monitorowania wszystkich obszarów pracy szkoły
 • wykonywania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę
 • wzbogacania form działalności dydaktycznej , wychowawczej, opiekuńczej,
 • współpracy z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim

ZAKOŃCZENIE

  Podsumowując pragnę stwierdzić, że dołożę wszelkich starań, aby szkoła optymalnie realizowała zamierzenia we wszystkich obszarach jej funkcjonowania. Postaram się poprzez swoją postawę, zaangażowanie i pomysły aktywizować grono pracowników szkoły do twórczej,  zespołowej i odpowiedzialnej pracy na rzecz rozwoju naszej szkoły, a zwłaszcza dobra naszych dzieci i uczniów .

mgr  Danuta Gwiazda

2.  ŻYCIORYS Z OPISEM PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ
mgr Danuta Gwiazda
nauczyciel dyplomowany
Staż pracy 36 lat, w tym na stanowisku dyrektora 19 lat.

   Urodziłam się 10 marca 1964 roku w Łysych. Moi rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. W wieku 6 lat rozpoczęłam naukę w szkole. W 1978 roku ukończyłam Szkołę Podstawową  w Wejdzie. Następnie  kontynuowałam naukę w Liceum Ekonomicznym
w Mławie na  kierunku ekonomika i organizacja przedsiębiorstw  handlowych. Szkołę średnią  ukończyłam w 1982 roku. Od 1 września 1982 r. rozpoczęłam pracę zawodową  jako nauczycielka  języka polskiego, geografii i wychowania fizycznego. W latach 1983-1984 ukończyłam studium pedagogiczne w Warszawie, uzyskując kwalifikacje pedagogiczne do nauczania geografii. W latach 1984-1986 pracowałam w województwie śląskim, w Szkole Podstawowej w Rudzicy. Prowadziłam zajęcia opiekuńczo - wychowawcze na świetlicy szkolnej, uczyłam historii oraz prowadziłam sekretariat szkoły. Od 1986 r. do chwili obecnej pracuję w Szkole Podstawowej w Zalasiu, w tym w latach 1999- 2017  w Zespole Szkół w Zalasiu. W związku  z reformą oświaty w 1999 r. szkoła została przekształcona w zespół szkół, a obecnie ponownie jest to szkoła podstawowa. W latach 1989 – 1994 studiowałam w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie na Wydziale Humanistycznym, kierunek: filologia polska. W 1994 roku  ukończyłam wyższe  studia i uzyskałam tytuł magistra. W 2001 roku ukończyłam kurs kwalifikacyjny w Ostrołęce: „Organizacja i zarządzanie oświatą”, następnie uzupełniłam swoje kwalifikacje w Wyższej Szkole Społeczno - Ekonomicznej w Gdańsku. W roku 2005 ukończyłam studia podyplomowe w zakresie „Polityki Oświatowej – Organizacji i Zarządzania”. W każdym roku szkolnym uzupełniam swoją wiedzę na szkoleniach, warsztatach, seminariach i innych formach doskonalenia zawodowego. Od 1 sierpnia 1999 r. do chwili obecnej pełnię funkcję dyrektora szkoły. Obecnie mieszkam w Zalasiu, w gminie Łyse. Mam dwoje dorosłych dzieci: syna Tomasza i córkę Joannę.

      Nagrody i wyróżnienia: nagrody (9) Wójta Gminy Łyse ( w latach 2000- 2014), złota odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego, liczne certyfikaty, podziękowania, wyróżnienia np. III nagroda w konkursie literackim „Losy Kurpiów- sukcesy i porażki”, Certyfikat Akademii Profesjonalnego Nauczyciela,  Certyfikat uczestnictwa w warsztatach budowy Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, dyplom z podziękowaniem za wieloletnią pracę w Samorządzie Gminy Łyse z okazji XX-lecia funkcjonowania Samorządu Terytorialnego 1999-2010, podziękowanie za działania na rzecz aktywizacji i integracji mieszkańców gminy Łyse – za udział w Programie Integracji Społecznej (2007 - 2010) - od Ministerstwa  Pracy i Polityki Społecznej, nagroda Prezesa Związku Kurpiów (2018r) - Kurpik 2017 za zasługi w dziedzinie: Ochrona Dziedzictwa Kulturowego oraz promowania wartości i tradycji kurpiowskich, Certyfikat za udział w Międzynarodowym Projekcie „Piękna nasza Polska cała” realizowanym z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę ( 2019r.)

mgr Danuta Gwiazda

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa w Zalasiu

Zalas 1
07-438 Zalas

Mapa dojazdu

Sekretariat

tel: 29 77 25 228
      29 77 25 221
e-mail: zs.sekretariat@wp.pl

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.