Szkoła Podstawowa w Zalasiu

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania – nauczanie zdalne

Szkoła Podstawowa w Zalasiu
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania – nauczanie zdalne

(od 25.03.2020r. do odwołania)

 ZASADY OGÓLNE:

 1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter przejściowy.
 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym/na odległość wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania.
 3. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej ujęte są w aneksach do kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów.
 4. Ocenie podlegają wiedza i umiejętności ujęte w przekazywanych /przesyłanych (drogą elektroniczną) materiałach uczniom z każdego przedmiotu.
 5. Jeśli uczeń nie ma dostępu do odbioru elektronicznego materiałów, jego rodzic/prawny opiekun informuje o tym wychowawcę, który wraz z dyrektorem ustala sposób przekazania uczniowi potrzebnych materiałów.
 6. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w statucie Szkoły Podstawowej w Zalasiu.
 7. O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców/prawnych opiekunów w terminie 1 miesiąca przed końcem roku szkolnego. Oceny proponowane podawane są indywidualnie uczniowi przez nauczyciela przedmiotu, za pomocą środków elektronicznego przekazu.
 8. Nauczyciel udostępnia materiały do pracy zdalnej wykorzystując Dysk Google, platformy edukacyjne lub/i inne narzędzia internetowe.
 9. Nauczyciel udostępniając zadania, określa terminy, warunki i formy zaliczenia. Tam, gdzie ma to zastosowanie, zaznacza, które treści/zasoby nie są obligatoryjne i mają na celu poszerzenie lub utrwalenie wiadomości.
 10. Wykonane zadania, zaliczenie danej partii materiału odbywać się będzie  w uzgodnionej z nauczycielem formie i terminie.
 11. Ocenie mogą podlegać zadania wykonywane przez ucznia oraz zadania dodatkowe/ projekty dla chętnych po uprzednim ustaleniu między uczniem i nauczycielem zasad i form oraz aktywność ucznia.
 12. W pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, w tym wynikających z niepełnosprawności, uwzględnia się dostosowania wynikające z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 13. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny pozostają zgodne ze  Statutem  Szkoły.

Z pełną treścią dokumentu możesz zapoznać się klikając w ten link. (plik w formacie )

Aneksy do przedmiotowych zasad oceniania - nauka zdalna ( od 25.03.2020 do odwołania)
Aneks - ocenianie zdalne - Zachowanie i wdż
Aneks - ocenianie zdalne - Religia
Aneks - ocenianie zdalne - Historia i Wos
Aneks - ocenianie zdalne - Fizyka
Aneks - ocenianie zdalne - Edukacja wczesnoszkolna
Aneks - ocenianie zdalne - Technika
Aneks - ocenianie zdalne - Matematyka
Aneks - ocenianie zdalne - Informatyka
Aneks - ocenianie zdalne - Język polski
Aneks - ocenianie zdalne - Przyroda, biologia
Aneks - ocenianie zdalne - Chemia
Aneks - ocenianie zdalne - Język angielski
Aneks - ocenianie zdalne - Język niemiecki
Aneks - ocenianie zdalne - Geografia, edukacja dla bezpieczeństwa
Aneks - ocenianie zdalne - Plastyka, muzyka
Aneks - ocenianie zdalne - Wychowanie fizyczne
Aneks - ocenianie zdalne - Wychowanie fizyczne kl. I - III
 

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa w Zalasiu

Zalas 1
07-438 Zalas

Mapa dojazdu

Sekretariat

tel: 29 77 25 228
      29 77 25 221
e-mail: zs.sekretariat@wp.pl

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.